2018 Multi-University Training Contest 3

Problem A. Ascending Rating

从后向前扫描维护当前位置开始的 m 个区间的 LIS。 全程使用 long long 减少取模次数,否则会 T。

#include<stdio.h>
#define N 10000009
long long t,n,m,k,p,q,r,M,a[N],Q[N];
int main()
{
  for(scanf("%lld",&t); t--;)
  {
    scanf("%lld%lld%lld%lld%lld%lld%lld",&n,&m,&k,&p,&q,&r,&M);
    for(int i=1; i<=k; ++i)scanf("%lld",&a[i]);
    for(int i=k+1; i<=n; ++i)a[i]=(p*a[i-1]+q*i+r)%M;
    for(int i=n,l=r=p=q=0; i; --i)
    {
      while(l<r&&a[Q[r-1]]<=a[i])--r;
      Q[r++]=i;
      if(i<=n-m+1)
      {
        if(Q[l]-Q[r-1]+1>m)++l;
        p+=i^a[Q[l]];
        q+=i^(r-l);
      }
    }
    printf("%lld %lld\n",p,q);
  }
}

Problem C. Dynamic Graph Matching

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
using namespace std;

const int maxv=3000;
const int mod=1e9+7;

int num[maxv],f[maxv];
int g[12][12];
int t,n,m,k,x,y,v;
char s[4];
int ans[10];

void init()
{
  for (int i=0;i<1024;i++)
  {
    for (int j=0;j<10;j++)
     if ((1<<j)&i) num[i]++;
    if (num[i]&1) num[i]=0;
     else num[i]/=2;
  }
}

int main()
{
  init();
  scanf("%d",&t);
  while (t--)
  {
    memset(g,0,sizeof(g));
    memset(f,0,sizeof(f));
    f[0]=1;
    scanf("%d%d",&n,&m);
    k=n/2; v=(1<<n)-1;
    while (m--)
    {
      scanf("%s%d%d",s,&x,&y);
      if (s[0]=='+')
      {
        for (int i=0;i<=v;i++)
        {
          if (((1<<(x-1))&i) && ((1<<(y-1))&i))
           f[i]+=f[i-(1<<(x-1))-(1<<(y-1))];
          f[i]%=mod;
        }
        g[x][y]++;
      }
      else
      {
        for (int i=0;i<=v;i++)
        {
          if (((1<<(x-1))&i) && ((1<<(y-1))&i))
           f[i]-=f[i-(1<<(x-1))-(1<<(y-1))];
          if (f[i]<0) f[i]+=mod;
        }
        g[x][y]--;
      }
    // for (int i=1;i<=v;i++) printf("%d ",f[i]);
    // printf("\n");
      memset(ans,0,sizeof(ans));
      for (int i=1;i<=v;i++) ans[num[i]]+=f[i],ans[num[i]]%=mod;
      for (int i=1;i<k;i++) printf("%d ",ans[i]);
      printf("%d\n",ans[k]);
    }
  }
}

Problem D. Euler Function

#include<stdio.h>
int t,k;
int main()
{
  for(scanf("%d",&t); t--; printf("%d\n",k==1?5:k+5))
    scanf("%d",&k);
}

Grab The Tree

#include<stdio.h>
int t,n,s,w;
int main()
{
  for(scanf("%d",&t); t--;)
  {
    scanf("%d",&n);
    for(int i=s=0; i<n; ++i)
      scanf("%d",&w),s^=w;
    for(printf("%c\n",s?'Q':'D'); --n;)
      scanf("%d%d",&s,&w);
  }
}

Problem L. Visual Cube

#include<stdio.h>
char s[99][99];
int t,a,b,c;
int main()
{
  for(scanf("%d",&t); t--;)
  {
    scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
    for(int i=0; i<(b+c)*2+1; ++i)
      for(int j=0; j<(a+b)*2+1; ++j)
        s[i][j]='.';
    for(int i=0; i<b; ++i)
    {
      for(int j=0; j<a; ++j)
      {
        s[2*i][2*b-2*i+2*j]='+';
        s[2*i+1][2*b-2*i+2*j-1]='/';
        s[2*i][2*b-2*i+2*j+1]='-';
      }
      s[2*i][2*b-2*i+a*2]='+';
    }
    for(int i=0; i<=c; ++i)
    {
      for(int j=0; j<b; ++j)
      {
        s[2*i+2*b-2*j-1][2*a+2*j+1]='/';
        s[2*i+2*b-2*j-2][2*a+2*j+2]='+';
        if(i<c)s[2*i+2*b-2*j-1][2*a+2*j+2]='|';
      }
      for(int j=0; j<a; ++j)
      {
        if(i)s[2*i+2*b-1][j*2]='|';
        s[2*i+2*b][j*2]='+';
        s[2*i+2*b][j*2+1]='-';
      }
      s[2*i+2*b][2*a]='+';
      if(i)s[2*i+2*b-1][2*a]='|';
    }
    for(int i=0; i<(b+c)*2+1; ++i,printf("\n"))
      for(int j=0; j<(a+b)*2+1; ++j)
        printf("%c",s[i][j]);
  }
}